แบบทดสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์ วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของ ม.4

นางสาว สิริมา เศรษฐไมตรีกุล ม.4 ห้อง 7 เลขที่ 10.

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. เศรษฐศาสตร์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร?

  ก.  Economic
  ข.  Labor
  ค.  Capital
  ง.  Entrepreneur
2. นักเศรษฐศาสตร์ได้แบ่งวิชาเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 ภาค คืออะไร?
  ก.  เศรษฐศาสตร์มหภาค
  ข.  เศรษฐศาสตร์จุลภาค
  ค.  ไม่มีข้อใดถูก
  ง.  ถูกทั้ง ก และ ข
3. เศรษฐศาสตร์คืออะไร?

  ก.  การศึกษาพฤติกรรมของคนเราเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
  ข.  หนทางที่ทำให้มนุษย์ร่ำรวย
  ค.  วิชาที่ศึกษาเพื่อการดำรงชีวิต
  ง.  วิชาที่สามารถเอาเปรียบคนจนได้

4. แบบมวลรวมตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร?

  ก. aggregte 
  ข. communication
  ค. distribution
  ง. consumption

5. รูปแบบของระบบเศรษฐกิจมีกี่รูปแบบ?

  ก.  5
  ข.  2
  ค.  4
  ง.  3

6. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ประเทศใดที่ใช้ระบบนี้?

  ก.  อังกฤษ
  ข.  สหรัฐอเมริกา
  ค.  แคนาดา
  ง.  ออสเตรเลีย

7.่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีกี่แบบ?

  ก.  5
  ข.  3
  ค.  4
  ง.  6

8. จุดมุ่งหวังในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง?

  ก.  จุดมุ่งหวังของผู้บริโภค
  ข.  จุดมุ่งหวังของผู้ผลิต
  ค.  ถูกเฉพาะ ก และ ข
  ง.  จุดมุ่งหวังของเจ้าของปัจจัยการผลิต

9. เศรษฐทรัพย์มี 3 ชนิด คืออะไร?

  ก.  ผู้อุปโภค    ผู้ขาย   ผู้ซื้อ
  ข.  สินค้าผู้บริโภค   สินค้าผู้ผลิต   บริการ
  ค.  เงินทอง   ผลกำไร    การจำหน่าย
  ง.  ตลาด  สถานที่  พนักงาน

10. การผลิตคืออะไร?

  ก. การแปรรูปสิ่งของ
  ข. การประกอบสินค้า
  ค. การสร้างประโยชน์
  ง. การทำให้เกิดสินค้าและบริการ  คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.