แบบทดสอบชุดที่ 1 เรื่องการตลาด วิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับชั้น ม.4

จัดทำโดย ศศิภา  ดำรงรัตน์นุวงศ์ ม4/7 เลขที่ 18

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดเป็นปัจจัยที่กำหนดปริมาณผลผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจที่ใช้ในระบบตลาด

  ก. ต้นทุนการผลิตและอัตราภาษี 
  ข. ตลาดของสินค้า และคุณภาพของสินค้านั้น
  ค. กำลังการผลิตและกำไรที่ผู้ผลิตจะได้รับ 
  ง. ความต้องการซื้อและความต้องการขายสินค้านั้น
2. ผู้บริโภคที่มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการตัดสินใจซื้อสินค้า
  ก. ่ซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำสุด 
  ข. ซื้อสินค้าที่ให้ความพอใจสูงสุด
  ค.  ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด
  ง. ซื้อสินค้าที่บรโภคได้ดีที่สุด
3. ปัญญาหาเงินเฟ้อทำให้เกิดผลเสียหลายประการยกเว้นข้อใด

  ก.ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้น
  ข. ราคาสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกเพิ่มขึ้น 
  ค. อัตราค้าจ้างแรงงานขั้นต่ำสูงขึ้น 
  ง. ค่าครองชีพของประชาชนสูง

4. มาตรการใดข้างล่างนี้ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทพื้นที่ยากจนได้ดีที่สุด

  ก. การจัดเก็บภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า 
  ข. การลดภาษีที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ 
  ค. การเพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐบาลด้านการศึกษาอบรม 
  ง.  การลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย

5. การลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงหมายถึงการลงทุนในลัษณะใดมากที่สุด

  ก.  สามารถให้ผลตอบแทนสูงอย่างรวดเร็ว
  ข.  สามารถลงทุนการผลิตสินค้าที่มีราคาและให้กำไรสูงสุด
  ค. สามารถโยกย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ง่าย 
  ง. สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย

6. ตลาดสินค้าและบริการประเภทใดต่อไปนี้ที่ถือว่ามลักษณะใกล้เคียงกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์มากที่สุด

  ก. สินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีการแข่งขันลด แลก แจก แถม 
  ข. สินค้าอุปโภคบริโภค เช่นผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน  
  ค. สินค้าถาวร เช่น เคื่องใชัไฟฟ้า รถยนต์ 
  ง.สินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่  

7. มูลค่าของเงินมีความสัมพันธ์ในลัษณะในลักษณะอย่างไรกับสินค้า

  ก. ลักษณะในทิศทางเดียวกับราคาสินค้า 
  ข. ลักษณะผกผันกับราคาสินค้า 
  ค. ลักษณะแปรผันตามราคาสินค้า 
  ง. ลักษณะผันผวนตามราคาสินค้า

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แบ่งเขตเศรษฐกิจการเกษตร โดยอาศัยหลักเกณฑ์สำคัญตามข้อใด

  ก. ชนิดของดิน ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และอาชีพหลักของประชาชน 
  ข. ชนิดของดิน ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และชนิดของพืชที่เป็นรายได้หลัก 
  ค. ชนิดของพืชที่เป็นรายได้หลัก ทรัพยากร และอาชีพหลักของประชาชน  
  ง.  ปริมาณน้ำฝน ชนิดของพืช ที่เป็นรายได้หลัก และอาชีพหลักของเกษตรกร

9.ข้อใดที่เกี่ยวกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย

  ก. รัฐควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดนตรง 
  ข. อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้อย่างเสรี 
  ค. กำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนคงที่เมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ 
  ง. อัตราแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับเงินตราสกุลสำคัญๆหลายสกุล

10.แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 17

  1. การแก้ปัญหาความยากจนในชยบทช้าหลัง
  2. การลดอัตราการเพิ่มของประชากร
  3. การเร่งบูรณะและการปรับปรุงบริหารทรัพยากร
  4. การกระจายรายได้และการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบท

  ก.ข้อ 1

  ข.ข้อ 2

  ค.ข้อ 3

  ง.ข้อ 4

  3d_goodbye01_darkbg.gif คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.