แบบทดสอบเรื่อง ระบบสินเชื่อ วิชาสังคมศึกษา สำหรับชั้นป.4

จัดทำโดย ศศิภา  ดำรงรัตน์นุวงศ์ ม.4/7 เลขที่ 18

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของเงิน

  ก.  เงินใช้สำหรับให้กับผู้อื่น
  ข. เงินใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
  ค.  เงินเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเงินทุนในการผลิต
  ง.  เงินช่วยให้ระบบเศรษฐกิจและการค้าเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว
2. บุคลใดใช้เงินอย่างถูกต้อง
  ก. ก้องภพไม่ยอมใช้เงินเลย 
  ข.  กีรติใช้สินค้าฟุ่มเฟือย
  ค.  กลองใจใช้เงินซื้อของที่จำเป็น
  ง.  กัญญายืมเงินของเพื่อนเป็นประจำ
3. ในตลาดสดใช้อะไรแลกเปลี่ยนสินค้า

  ก.  เงินสด
  ข.  บัตรเครดิต
  ค.  ตั๋วแลกเงิน
  ง.  สินค้าชนิดอื่นๆ

4. การซื้อของเงินผ่อนไม่ดีอย่างไร

  ก.  ทำให้ต้องเป็นหนี้
  ข. ได้สินค้าคุณภาพต่ำ 
  ค.  ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริง
  ง. ต้องเสียเงินมากกว่าราคาจริง

5. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้บริโภคที่ดี

  ก. ซื้อสินค้าเวลาลดราคา 
  ข. ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ
  ค.  ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ
  ง.  ซื้อสินค้าตามความพอใจ

6. สาเหตุหนึ่งที่ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นคือข้อใด

  ก.  สินค้าตามสมัยนิยม
  ข.  ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
  ค.  ผู้ซื้อไม่รู้จักต่อรองราคา
  ง.  ผู้ซื้อต้องเสียต้นทุนการผลิตสูง

7. ข้อใดคือข้อเสียของระบบสินเชื่อ

  ก.  ทำให้เกิดภาระหนี้สูญ
  ข.  มีสภาพคล่องทางการเงิน
  ค.  ทำให้ต้นทุนหมุนเวียนจำนวนมาก
  ง.  มีทุนในการดำเนินการไก้อย่างเพียงพอ

8. สถาบันการเงินใดที่ให้บริการในด้านสินเชื่อ

  ก.  บริษัท
  ข.  ร้านสหกรณ์
  ค.  ธนาคารพาณิชย์
  ง.  ห้างสรรพสินค้า

9. ข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบสินเชื่อ

  ก.  วิภากู้เงินจากธนาคาร
  ข.  วินัยเบิกเงินจากธนาคาร
  ค.  วิไลนำเงินไปฝากธนาคาร
  ง.  วิรัตน์ไปซื้อของที่สรรพสินค้า

10 สถาบันที่ให้สินเชื่อมีรายได้จากอะไรมากที่สุด

  1. ดอกเบี้ย
  2. ขายสินค้า
  3. ผลิตสินค้า
  4. ค่าธรรมเนียม

  ก.ข้อ 1
  ข.ข้อ 2
  ค.ข้อ 3
  ง.ข้อ 4

                                                                  คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.