แบบทดสอบเรื่องจำนวนและตัวเลข วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

จัดทำโดย นางสาว อภิพร แซ่เฮ้ง ม.4/7 เลขที่26

     คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. 9,786,100 และ 987,226 เหมือนกันในเรื่องใด

  ก.  วิธีอ่าน
  ข. จำนวนตัวเลข 
  ค. ตัวแรกของจำนวน 
  ง.  ค่าของหลักหมื่น
2. 86,700 และ 80,000+6,000+700 แตกต่างกันในเรื่องใดมากที่สุด
  ก.  ผลลัพธ์
  ข.  วีธีคิดคำนวณ
  ค. วีธีเขียน 
  ง. วิธีอ่าน
3.3,267,489 และ 3,132,740 เหมือนกันในเรื่องใด

  ก.  จำนวนค่า
  ข.  จำนวนตัวเลข
  ค.  วิธีอ่าน
  ง.  วิธีคำนวน

4. 4,855 และ 86,797 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้คล้ายกันเพราะเหตุใด

  ก.  เป็นจำนวนสุดท้าย
  ข. มีค่าประมาณจำนวนใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ 
  ค. มีค่าเท่ากัน 
  ง.เป็นตัวเลขซ้ำกับจำนวนแรก

5. 978,671-7,832 และ 970,839-58,670 เกี่ยวข้องกันอย่างไร

  ก. ตัวตั้งทั้งสองจำนวนมีค่าใกล้เคียงกัน
  ข.  ผลลัพธ์ทั้งสองจำนวนมีค่าใกล้เคียงกัน
  ค. ผลลัพธ์จำนวนแรกเป็นตัวตั้งของจำนวนหลัง
  ง.  ตัวเลขของจำนวนหลังคือผลลัพธ์ของจำนวนแรก

6. 428,676+9,780 และ 865x120 เหมือนกันเพราะเหตุใด

  ก. มีวิธีคิดคำนวนเหมือนกัน 
  ข.  มีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบเท่ากัน
  ค. เป็นการเพิ่มค่าเหมือนกัน 
  ง. ได้ผลลัพธ์เท่ากัน

7. 24,867+86,770 และ 52,690+58,947แตกต่างกันในเรื่องใด

  ก.  ผลลัพธ์
  ข.  วิธีคำนวณ
  ค.  การเพิ่มค่า
  ง.  ค่าของตัวตั้ง

8. 658,970-658,350และ132,680 หาร 214 เหมือนกันในเรื่องใด

  ก.  ผลลัพธ์
  ข. วิธีคำนวณ
  ค.  การลดค่า
  ง.  การเพิ่มค่า

9. 896x65 , 5,231x14และ 1,935x39 เกี่ยวข้องกันอย่างไร

  ก.  มีผลลัพธ์เท่ากัน
  ข.  เป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
  ค.  เป็นการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
  ง.  ผลลัพธ์ของแต่ละจำนวนคือตัวตั้งของจำนวนถัดไป

10. 147,000 หาร 125 และ145,824 หาร 1,176 เกี่ยวข้องกันอย่างไร

  1. ผลลัพธ์เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
  2. ผลลัพธ์ของสองจำนวนที่ค่าเท่ากัน
  3. ผลลัพธ์ของจำนวนแรกคือตัวหารของจำนวนหลัง
  4. ตัวหารของจำนวนหลังเท่ากับผลลัพธ์ของจำนวนแรก

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.