แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้น ม.4

                                                           เรื่องโรคไม่ติดต่อ วิชาสุขศึกษา

 จัดทำโดยนางสาวศรัญญา  จันทร์อดิศรชัย  เลขที่28  ม.4/7

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. โรคในข้อใดจัดเป็นโรคไม่ติดต่อ

  ก.  โรควัณโรค โรคมะเร็ง โรคบาดทะยัก
  ข. โรคมะเร็ง โรคไวรัสตับอักเสบ โรคเอดส์ 
  ค. โรคอหิวาตกโรค โรคหัวใจ โรคเลื้อน 
  ง.  โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
2. หัวใจมีหน้าที่สำคัญต่อร่างกายอย่างไร
  ก.  หายใจเอาอากาศเข้าออกจากร่างกาย
  ข.  ช่วยซักฟอกโลหิตที่เสียเป็นโลหิตที่ดี ที่มีแตออกซิเจน
  ค. ช่วยสูบฉีดโลหิตจากส่วนต่างๆของร่างกายและส่งไปยังปอด 
  ง. ช่วยสูบฉีดโลหิตแดง ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
3.โลหิตดำจากส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น แขน อก คอ ศีรษะ จะผ่านส่วนใดตามขั้นตอนจนกลายเป็นโลหิตแดงมาที่เดิมได้

  ก.  หัวใจห้องบนซ้าย-ล่างซ้าย-ปอด-หัวใจห้องบนขวา-ล่างขวา-ไปเลี้ยงร่างกาย
  ข.  หัวใจห้องล่างซ้าย-บนซ้าย-ปอด-หัวใจห้องบนขวา-ล่างขวา-ไปเลี้ยงร่างกาย
  ค.  หัวใจห้องบนขวา-ล่างขวา-ปอด-หัวใจห้องบนซ้าย-ล่างซ้าย-ไปเลี้ยงร่างกาย
  ง.  หัวใจห้องล่างขวา-ล่างซ้าย-ปอด-หัวใจห้องล่างซ้าย-ล่างขวา-ไปเลี้ยงร่างกาย

4. หัวใจส่วนที่นำเลือดดำไปฟอกที่ปอดคือส่วนใด

  ก.  ห้องบนซ้าย
  ข. ห้องบนขวา 
  ค. ห้องล่างซ้าย 
  ง.ห้องล่างขวา

5. ข้อใดกล่าวไมถูกต้องเกี่ยวกับความดันเลือด

  ก. ผู้มีอายุมาก ความดันเลือดก็จะมากขึ้น
  ข.  ความดันเลือดมีความแตกต่างตามเชื้อชาติ
  ค. เมื่อมีความเคร่งเครียด ความดันเลือดจะต่ำลง
  ง. ผู้หญิงที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปจะมีความดันสูงกว่าผู้ชายวัยเดียวกัน

6. โดยปกติหัวใจจะสูบฉีดโลหิตได้ประมาณครั้งละกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

  ก. 40-60  ลูกบาศก์เซนติเมตร
  ข.  50-80
  ลูกบาศก์เซนติเมตร
  ค. 60-80 
  ลูกบาศก์เซนติเมตร
  ง.60-100
  ลูกบาศก์เซนติเมตร

7.ความดันเลือดเท่าใดจึงถือว่าเป็นความดันเลือดสูง

  ก.  120/70 มม.ปรอท
  ข.  140/80มม.ปรอท
  ค.  160/95มม.ปรอท
  ง. 140/90มม.ปรอท

8. บุคคลที่กินอาหารไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกายมักเป็นโรคหัวใจชนิดใด

  ก.  โรคหัวใจพิการ
  ข.  โรคหัวใจโคโรนารี่
  ค.  โรคหัวใจเนื่องจากความดันโลหิตสูง
  ง.  โรคหัวใจรูห์มาติก

9. มะเร็งเกิดจากส่วนประกอบใดของร่างกายผิดปกติ

  ก.  เม็ดเลือด
  ข. น้ำเหลือง 
  ค.  เนื้อเยื่อ
  ง.  กล้ามเนื้อ

10. ข้อใดไม่ใช่สัญญาณเตือนอันตรายว่าอาจเป็นมะเร็ง

  1. หน้าบวม ขาบวม
  2. แผลไม่รู้จักหาย
  3. เบื่ออาหาร
  4. ไอเรื้อรัง เสียงแหบแห้ง

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.