แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาชันม.4

เรื่องการปกครองสมัยอยุธยา-สุโขทัย

ของนางสาวสุรัตนา ภมร เลขที่ 34 ม.4/7

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือที่เรียกทับศัพท์อังกฤษว่า

  ก. ปรีวี  เคาน์ซิล 
  ข. เคาน์ซิล  ออฟ  สเตท 
  ค.  ปีวี  เคาน์ซิล
  ง. ปรีวี  ออฟ  สเตท
2. คำว่า"กินเมือง"  มีความหมายว่าอย่างไร
  ก.   เปิดโอกาสให้เจ้าเมืองมีอำนาจมาก 
  ข.  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีอำนาจ 
  ค.  พระมหากษัตริย์ทรงมีการงานมาก
  ง.  เปิดโอกาสให้เจ้าเมืองพบปะคนมาก
3. การรวมหัวเมืองหลายเมืองเข้าเป็นมณฑล และมีข้าหลวงเทศาภิบาล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น

  ก.  สมุหสุขาภิบาล
  ข.  สมุหเทศบาล
  ค.  สมุหเทศาภิบาล
  ง.  สมุหนายกภิบาล

4.พ.ศ.ใดได้เกิดการจัดตั้งการเลือกตั้ง"ผู้ใหญ่บ้าน"

  ก.  พ.ศ.2435
  ข.  พ.ศ.2463
  ค.  พ.ศ.2426
  ง.  พ.ศ.2434

5. ฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอะไรกับประชาชน

  ก.  กษัตริย์
  ข.  ผู้ปกครอง
  ค. พ่อ 
  ง.  เจ้าชีวิต

6. การปกครองสมัยสุโขทัยเป็นการปกครองแบบใด

  ก. สมบูรณาญาสิทธิราช 
  ข. พ่อปกครองลูก 
  ค. จตุสดมภ์ 
  ง.  ไม่มีข้อถูก

7. ่คำว่า"ในน้ำมีปลาในนามีข้าว"แสดงว่ากรุงสุโขทัยเป็นอย่างไร

  ก.  มีความอุดมสมบูรณ์
  ข.  มีความเป็นอยู่ดี
  ค.  มีความสุขในการดำรงชีวิต
  ง.  ถูกทุกข้อ

8. ประเทศใดที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ

  ก. เขมร 
  ข.  มลายู
  ค. พม่า 
  ง.  ถูกทุกข้อ

9.สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพคือใคร

  ก. กษิตริย์ 
  ข.  บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย
  ค.  บิดาของโลก
  ง.  ไม่มีข้อถูก

10. "ไพร่ฟ้าหน้าใส"มีความหมายว่า

  1.  ประชาชน หน้าตาสวย
  2. ประชาชนหน้าตามีความสุข
  3. ประชาชนหน้าตาอิ่มเอม
  4. ประชาชนห้าตาไม่มีสิว

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3  คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.