สถานะของสสาร

การเปลี่ยนสถานะของสสาร

อะตอม

อนุภาคของสสาร

สัญลักษณ์ธาตุ

แบบฝึกหัด

เมื่อเรานำน้ำแข็งใส่แก้ว...จะเกิดอะไรขึ้นกับขนาดของน้ำแข็ง           

 

สสารสามารถเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้ถ้าอยู่ในภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็งเป็นก๊าซ

การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็งเป็นของเหลวและจากของเหลวเป็นก๊าซ ทำได้โดยให้พลังงานความร้อน ซึ่งจะมีผลทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสสารลดลง ดังนั้นถ้าให้ความร้อนแก่สสารที่มีสถานะเป็นของแข็งจะทำให้ของแข็งหลอมเหลว เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวและเมื่อให้ความร้อนแก่สสารที่มีสถานะเป็นของเหลว จะทำให้ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ

img3.gif

ให้ความร้อน

img2.gif

img14.gif

img15.gif

คายความร้อน

การเปลี่ยนสถานะของสสารจากก๊าซเป็นของแข็ง

การเปลี่ยนสถานะของสสารจากก๊าซกลายเป็นของเหลวและจากของเหลวกลายเป็นของแข็ง ทำได้โดยให้สสารคายความร้อนออกมา ซึ่งจะมีผลทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสสารเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อลดอุณหภูมิของก๊าซลง จะทำให้ก๊าซควบแน่นกลายเป็นของเหลว และเมื่อลดอุณหภูมิของของเหลวลงอีกจะทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งได้

farm_home.gif

 

   จัดทำโดย นางอัจฉรา  แสงนุ่มพงษ์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร (สพท. กทม. เขต1)
Copyright(c) 2005 Ms.Achara Saengnumpong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.