บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม GIMP

 

ขั้นตอนการเรียน
 1. อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจ
 2. ศึกษาคำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 3. เข้าไปศึกษาหัวข้อ "ทำไมต้อง GIMP?"
 4. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดพื้นฐานความรู้เดิม
  -
 5. เข้าไปศึกษาเนื้อหาในบทเรียแต่ละหน่วย โดยนักเรียนถ้ายังไม่เคยใช้งานโปรแกรมด้านกราฟิกมาก่อนขอให้เรียนตามลำดับหน่วยการเรียนเพื่อทำความเข้าใจตามลำดับเนื้อหาที่ควรจะรู้ก่อนหลัง

  เมื่อใช้เมาส์ชี้ไว้ที่ปุ่มเมนูหน่วยการเรียน จะปรากฎ ชื่อของหน่วยการเรียนขึ้นมา ดังรูป
 6. ก่อนทำการศึกษาเนื้อหา ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน
 7. ในแต่ละหน่วยการเรียนจะมีข้อมูลที่ให้ความรู้ในแต่ละเรื่อง พร้อมกับมีกิจกรรมให้นักเรียนทำ
  -
 8. เมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งไฟล์งานตามเงื่อนไขที่ครูกำหนด
  -
 9. ครูจะสุ่มชิ้นงานหรือเลือกงานที่น่าสนใจให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  -
 10. เมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนแล้วให้ทำแบบทดสอบระหว่างเรียน เพื่อประเมินความเข้าใจ ถ้าได้คะแนนน้อยควรจะทบทวนเนื้อหาใหม่อีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 11. เมื่อต้องการกลับมาหน้าแรกของบทเรียนให้คลิกที่ปุ่ม
  -
 12. เมื่อเรียนจบทุกหน่วยการเรียนแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) เพื่อเก็บคะแนน และใช้เปรียบเทีียบกับคะแนนก่อนเรียน
  -
 13. ในหน่วยการเรียนที่ 6 นักเรียนจะต้องทำโครงงานส่งครู ภายในเวลาที่กำหนด
 14. นักเรียนควรหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ และที่กำหนดให้ในรายการ
 15. ข้อมูลอ้างอิงที่นำมาใช้ในบทเรียนนี้ ดูได้ในรายการ
 16. เมื่อมีปัญหาสงสัย สามารถติดต่อครูผู้สอนได้ด้วยการคลิกที่ผู้จัดทำ
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

simple stats
จัดทำโดยครูอ้อ ลิ้มเฉลิม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร