__
คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อดียว

1. ฟิลเตอร์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับแสงเป็นสำคัญ ซึ่งเลียนแบบปรากฏการณ์ ของแสงในธรรมชาติ
เช่น การทำท้องฟ้า ควรใช้คำสั่งใด
Filter --> Render
Filter --> Texture
Filter --> Distort
Filter --> Noise

2. จากภาพด้านล่าง การตกแต่งภาพต้นฉบับให้ได้ภาพปลายทางซึ่งจะเพิ่มจุดเม็ดสีเข้าไปในภาพ
เกิดจากการใช้คำสั่งในข้อใด

Filter --> Render
Filter --> Texture
Filter --> Distort
Filter --> Noise

3. ภาพในข้อใด เป็นภาพที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มฟิลเตอร์ Render
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4

4.   ภาพด้านล่างเป็นการใช้ฟิลเตอร์ที่ใช้สำหรับตกแต่งเส้นของขอบภาพซึ่งเป็นฟิลเตอร์ในข้อใด

Enhance
Distort
Noise
Edge-Detect

5. ถ้าต้องการใช้คำสั่งฟิลเตอร์ที่เพิ่งใช้ไปซ้ำอีกครั้ง  ต้องกดคีย์ในข้อใด
Ctrl + S
Ctrl + F
Ctrl + H
Ctrl + T

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 


 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

simple stats
จัดทำโดยครูอ้อ ลิ้มเฉลิม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร