หลักการสร้างงานกราฟิก
 

ภาพกราฟิก  เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่เราสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ในรูปแบบของแผ่นโฆษณา  งานนำเสนอ  กล่องสินค้า  และเว็บไซต์ต่างๆ  ทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจในสิ่งที่นำเสนอ  และที่ใกล้ตัวมากขึ้นคือ  การตกแต่งภาพถ่าย  ที่นักเรียนสามารถตกแต่งภาพไปใช้งานเนื่องในโอกาสต่างๆ ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้  นักเรียนจึงควรศึกษาการทำงานกับกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการสร้างงานกราฟิกของโปรแกรม GIMP

 
หลักการสร้างงานกราฟิก
 
ก่อนอื่นเราต้องทำการวางแนวทางของชิ้นงานก่อนว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร  ใช้สี  ภาพ และข้อความอะไร  จะทำให้ทราบถึงแนวทางการสร้างชิ้นงานกันต่อ  ซึ่งอาจจะไม่ตายตัวเสมอไปแต่ก็พอเป็นแนวทางสรุปโดยรวมได้ดังนี้
 

1. การกำหนดพื้นหลังของภาพ
เป็นการกำหนดภาพ  หรือสีพื้นหลัง  โดยภาพหรือสีพื้นหลังที่ใช้นั้นควรมีโทนสีให้อารมณ์และสื่อความหมายได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของชิ้นงาน

2. การเลือกพื้นที่ภาพที่ใช้งาน
เป็นการตัด  หรือคัดลอกบางส่วนของภาพต่างๆ  ที่เราจะนำมาใช้ในชิ้นงานของเรา

3. การจัดวางภาพให้เหมาะสม
การนำภาพส่วนประกอบมารวมกันเป็นชิ้นงาน  อาจมีบางภาพที่มีขนาดและมุมการจัดวางไม่ลงตัว  เราก็สามารถขยาย  หมุน  และบิดภาพให้เข้ากัน

4. การใส่ข้อความ
เป็นการใส่ข้อความที่เป็นชื่อเรื่อง  หรือคำบรรยายต่างๆ เข้าไปตกแต่งเพิ่มเติม

5. การนำภาพส่วนประกอบมาจัดซ้อนกัน
การนำภาพส่วนประกอบที่เลือกไว้มาทำการซ้อนกัน  โดยบางส่วนอาจจะอยู่ด้านบน  หรือด้านล่างตามจุดประสงค์ที่วางไว้

6. ตกแต่งทุกส่วนประกอบเข้ากันอย่างกลมกลืน
สุดท้ายจะพิจารณาภาพรวมชิ้นงานที่ได้  และปรับแต่งรายละเอียดของภาพประกอบแต่ละส่วนให้ดูกลมกลืนกัน  เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม

ที่มา : สร้างงานกราฟิก และตกแต่งภาพอย่างไร้ขีดจำกัดด้วย GIMP สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักพิมพ์บริษัทซัคเซส มีเดีย จำกัด

 

คอมพิวเตอร์กราฟิกกราฟิก

Computer Grapic "กราฟิก" ( Graphic ) เป็นคำมาจากภาษากรีกว่า Graphikos หมายถึง การเขียนภาพด้วยสีและเขียนภาพขาวดำและคำว่า " Graphein " มีความหมายทั้งการเขียนด้วยตัวหนังสือและการสื่อความหมายโดยการใช้เส้น เมื่อรวมทั้งคำ Graphikos และ Graphein เข้าด้วยกันวัสดุกราฟิกจะหมายถึงวัสดุใด ๆ ซึ่งแสดงความจริง แสดงความคิดอย่างชัดเจน โดยใช้ภาพวาด ภาพเขียน และอักษรข้อความรวมกัน ภาพวาดอาจจะเป็น แผนภาพ ( Diagram )ภาพสเก็ต ( Sketch )หรือแผนสถิติ ( Graph )หรืออาจเป็นคำที่ใช้เป็นหัวเรื่องTitle ) คำอธิบายเพิ่มเติมของแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ และภาพโฆษณา อาจวาดเป็นการ์ตูนในรูปแบบหรือประเภทต่างๆ ภาพสเก็ต สัญลักษณ์และภาพถ่าย สามารถใช้เป็นวัสดุกราฟิกเพื่อสื่อความหมายในเรื่องราวที่แสดงข้อเท็จจริงต่าง ๆได้ วัสดุกราฟิกทางการศึกษา เป็นสื่อการสอนที่สื่อถึงเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้เส้น ภาพวาดและสัญลักษณ์ ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง แทนคำพูดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของแผนที่ แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน และแผนสถิติ

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิก

ในปี ค.ศ. 1940 คอมพิวเตอร์จะแสดงภาพกราฟิกโดยใช้เครื่องพิมพ์ โดยรูปภาพที่ได้จะเป็นภาพที่เกิดจากการใช้ตัวอักษรมาประกอบกัน

ในปี ค.ศ. 1950 สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซสต์ (Massachusetts Institue Technology : MIT] ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลอดภาพCRT(Cathode Ray Tube) เป็นส่วนแสดงผลแทนเครื่องพิมพ์ เนื่องจากมีความต้องการที่จะให้การติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอรมีความเร็วยิ่งขึ้น

ในปี ค.ศ. 1950 ระบบ SAGE (Semi - Automatic Ground Environment)ของกองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกาสามารถแปลงสัญญาณจากเรดาร์ให้เป็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์ได้ ระบบนี้เป็นระบบกราฟิก เครื่องแรกที่ใช้ปากกาแสง (Light Pen : เป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลชนิดหนึ่ง)สำหรับการเลือกสัญลักษณ์ บนจอภาพได้

ในปี ค.ศ. 1950 - 1960 มีการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบของระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสมัยใหม่

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก

1. ใช้แสดงผลงานด้วยภาพแทนการแสดงด้วยข้อความ ซึ่งช่วยให้เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจมากกว่า

2. ใช้แสดงแผนที่ แผนผัง และภาพของสิ่งต่างๆ ซึ่งภาพเหล่านี้ไม่สามารถแสดงในลักษณะอื่นได้

3. ใช้ในการออกแบทางด้านต่างๆ เช่น ออกแบบบ้าน รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า

4. ได้มีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยทางการด้านเรียนการสอน โดยเฉพาะในวิชาที่ต้องใช้ภาพ

5. คอมพิวเตอร์กราฟิกถูกนำมาใช้ในการจำลองสถานการณ์เพื่อหาคำตอบว่า ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

6. คอมพิวเตอร์กราฟิกสามารถนำมาสร้างภาพนิ่ง ภาพสไลด์ ภาพยนต์ และรายการวิดีโอ

7. คอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีผู้รู้จัก และนิยมใช้กันมากคงจะได้แก่ เกมส์คอมพิวเตอร์

แหล่งอ้างอิง http://cp101km.swu.ac.th

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม องค์ประกอบของศิลป์

 
 
 

Tip!___มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ   และความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟิก (Graphics Program) ในการออกแบบ วาดภาพตามแบบที่กำหนด เขียนรูปทรงเรขาคณิต ออกแบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ออกแบบโลโก้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การกำหนดแสง สี เงา การจัดองค์ประกอบของภาพให้สวยงาม ตามมาตรฐานที่กำหน

ที่มา : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

simple stats
จัดทำโดยครูอ้อ ลิ้มเฉลิม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร