วิทย์ - คณิต
Homeผู้จัดทำแผนไหนดี?
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ -  สังคม 

      ผู้เลือกเรียนแผนวิทย์ - คณิต
    
ควรมีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  มีอุปนิสัยเป็นคนช่างสังเกต  ชอบศึกษา  ค้นคว้า ทดลอง  วิเคราะห์
 และชอบแก้ปัญหาต่างๆ  มีความถนัดในการคิดคำนวณอย่างคล่องแคล่ว  สนใจจะศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์  สาธารณสุข  แพทย์  
วิศวกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถิติศาสตร์  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  เกษตรศาสตร์  ประมง  ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
(คหกรรม  วิทยาศาสตร์)  เป็นต้น

 

จัดทำโดยอาจารย์จุฑารส  ตันวงศ์วาล
โรงเรียนศึกษานารี 176  ถ.ประชาธิปก เขตธนบุรี กทม.10600
Copyright(C) 2004 Mrs. Jutharot  Tonwongwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved..