ศิลป์ - คำนวณ
Homeผู้จัดทำแผนไหนดี?
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ -  สังคม 

     แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ (ศิลป์คำนวณ)
      ควรมีพื้นความรู้ที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา  มีอุปนิสัยเป็นคนรักการอ่าน  การสำรวจ - วิจัย  
ใส่ใจสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  ชอบการวางแผน  ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  สนใจศึกษา
สาขาเศรษฐศาสตร์  บัญชี  บริหารธุรกิจ  ปรัชญา  นิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  สื่อสารมวลชน  มนุษยวิทยา  สังคมวิทยา  รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์  อักษรศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  ศิลปศาสตร์  จิตวิทยา  สังคมสงเคราะห์  ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (ด้านธุรกิจ  พละศึกษา
 และการศึกษานอกระบบ)  เป็นต้น 

  

จัดทำโดยอาจารย์จุฑารส  ตันวงศ์วาล
โรงเรียนศึกษานารี 176  ถ.ประชาธิปก เขตธนบุรี กทม.10600
Copyright(C) 2004 Mrs. Jutharot  Tonwongwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved..