คลังความรู้

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคเพื่อการสื่อสารความหมายประเภทสอบหลังเรียน

 

 

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บคลังความรู้ภาษาไทยค่ะ ผู้จัดทำได้จัดทำเนือหาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร

แหล่งข้อมูล : เสนีย์  วิลาวรรณ. หนังสือเรียนภาษาไทยสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
                            วัฒนาพานิช, 2540
                   อัครา  บุญทิพย์. หลักภาษาไทยสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย
                            และภาษาตะวันออกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน, ม.ป.ป.

 

จัดทำโดยครูเกวลิน  ทวีสุข
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com