ประโยคความเดียว

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคเพื่อการสื่อสารความหมายประเภทสอบหลังเรียน

 

ประโยคความเดียว 
เพื่อการสื่อสาร 
ตามเจตนาของผู้ส่งสาร 

 

ประโยคความเดียว คือประโยคที่มุ่งกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวและสิ่งนั้นแสดงอาการ หรืออยู่ในสภาพเดียว เช่นสุนัขกัดไก่ ธงชัยเป็นนักร้อง ฯลฯ
ประโยคความเดียว มีวิธีจำแนก 2 ลักษณะคือ
          1. จำแนกประโยคความเดียวที่ใช้เพื่อการสื่อสาร
          2. จำแนกประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร
             

จัดทำโดยครูเกวลิน  ทวีสุข
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com