ผู้พัฒนา Home Page
CAI ON WEB
ฝึกบวกจำนวนเต็ม
ฝึกคูณจำนวนเต็ม
ฝึกหาจำนวนเต็มสองจำนวน
ตัวอย่างแบบที่ 1
ตัวอย่างแบบที่ 2
ตัวอย่างแบบที่ 3
ตัวอย่างผลต่างกำลังสอง
ฝึกทำแบบทดสอบแบบง่าย
ฝึกทำแบบทดสอบแบบยาก
กุญแจแยกตัวประกอบ
กุญแจแก้สมการกำลังสอง
โปรแกรม 180 IQ
CAI FULL SCREEN
ฝึกบวกจำนวนเต็ม
ฝึกคูณจำนวนเต็ม
ฝึกหาจำนวนเต็มสองจำนวน
ตัวอย่างแบบที่ 1
ตัวอย่างแบบที่ 2
ตัวอย่างแบบที่ 3
ตัวอย่างผลต่างกำลังสอง
ฝึกทำแบบทดสอบแบบง่าย
ฝึกทำแบบทดสอบแบบยาก
กุญแจแยกตัวประกอบ
กุญแจแก้สมการกำลังสอง
โปรแกรม 180 IQ
DOWNLOAD
ตัวอย่างแบบที่ 1
ตัวอย่างแบบที่ 2
แบบฝึกแบบที่ 1
แบบฝึกแบบที่ 2

ตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2545
คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่