ภาพดูเหมาะสมที่ 800 X 600 Pixels และ Text size ระดับ Mediumนายพงศักดิ์ วุฒิสันต์
อาจารย์ 2 ระดับ 7 หมวดวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Email: krupong@mweb.co.th

เป็นครูปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

............จากประสบการณ์การสอนพบว่านักเรียน ม.4 มากกว่า 60% ไม่มีความรู้ในการบวก-ลบจำนวนเต็มลบ และ ไม่สามารถแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองได้ จึงได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาสร้าง
โปรแกรม CAI เพื่อมาช่วยในการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนกลุ่มที่อ่อน
........... ปี 2541 ได้คิดค้นโปรแกรมตั้งโจทย์พหุนามดีกรีสองด้วยโปรแกรม Authorware ใช้แข่งขันแยกตัวประกอบ
..........................ระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 30 โรงเรียน
............ปี 2543 ได้คิดค้นโปรแกรมสร้างกราฟภาคตัดกรวยแบบเอนกประสงค์ ได้สำเร็จและใช้ในการเรียนการสอน
........................ โปรแกรมนี้สามารถสร้างกราฟได้ตามใจชอบ มีทั้งหมด 4 โปรแกรม
............ปี 2544 ได้คิดค้นโปรแกรมสร้างกราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ และ วงกลม 1 หน่วย สามารถสร้างกราฟได้ครบทั้ง
.........................6 ฟังก์ชัน คือฟังก์ชัน sin,cos,tan,sec,cosec และ cot ใส่สีได้ตามใจชอบ สามารถสร้างกราฟ
.........................หลายฟังก์ชันซ้อนกันได้ในหน้าจอเดียวกันโดยไม่จำกัดจำนวนกราฟ โปรแกรมแสดงฟังก์ชันไซน์ และ

.........................โคไซน์ วงกลม 1 หน่วย (มีเส้นกราฟวิ่งรอบวงกลมตามค่าของจำนวนจริง พร้อมแสดงพิกัด)
............ปี 2544 นำโปรแกรม สื่อการสอนคณิตศาสตร์11โปรแกรมขึ้น Internet ให้ครูอาจารย์และนักเรียน Download
.........................ฟรี ที่ www.thaiware.com

 

ตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2545
คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่