Home Page นี้สร้างด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 4.0
Macromedia Flash 5.0 เสริมส่วนที่เป็น Graphic ด้วยโปรแกรม Photoshop 6.0
โดยรายละเอียดแบ่งเป็น ส่วน ๆ ของงานดังนี้

1. ส่วนการจัดการของ Web Page ใช้ Dreamweaver 4.0 และ HTML

2. ส่วนของ CAI ฝึกทักษะบน WEB พัฒนาจาก Flash 5.0

3. ส่วนของ CAI ที่ให้ Download ลงเครื่องที่บ้านพัฒนาจาก Flash 5.0
โปรแกรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และ การทำงานของโปรแกรม
1. โปรแกรมสร้างโจทย์ทดสอบการ บวก ลบ คูณ และ หารจำนวนเต็ม พิมพ์โต้ตอบ
2. โปรแกรมหาจำนวนเต็มตามเงื่อนไข (พื้นฐานการแยกตัวประกอบ) พิมพ์โต้ตอบ
3. โปรแกรมสร้างตัวอย่างการแยกตัวประกอบแบบที่ 1 ตั้งโจทย์อัตโนมัติ
4. โปรแกรมสร้างตัวอย่างการแยกตัวประกอบแบบที่ 2 แบบไม่มีตัวร่วม
5. โปรแกรมสร้างตัวอย่างการแยกตัวประกอบแบบที่ 3 แบบมีตัวร่วม

....ข้อ 4และ 5 สามารถตั้งโจทย์รวมกันได้ 41,472 ข้อ

6. โปรแกรมสร้างตัวอย่างการแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง ตั้งโจทย์ได้ 300 ข้อ
7. โปรแกรมสร้างโจทย์แบบฝึกทักษะ,ทดสอบแบบปรนัยแบบที่ 1 กำหนดข้อฝึกเอง
8. โปรแกรมสร้างโจทย์แบบฝึกทักษะ,ทดสอบแบบปรนัยแบบที่ 2 กำหนดข้อฝึกเอง
โปรแกรมกุญแจแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาการแยกตัวประกอบได้

1. โปรแกรมกุญแจแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว แยกตัวประกอบได้

....แม้ติดจำนวนอตรรกยะคำตอบมีรูปแบบติดกรณฑ์ได้เหมือนกับแสดงวิธีทำ
2. โปรแกรมกุญแจแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว แก้ได้แม้ติดจำนวนอตรรกยะ มีรูปแบบติดกรณฑ์ และ แบบตอบเป็นผลสำเร็จ
3. โปรแกรมนันทนาการบน WEB มีโปรแกรม ตั้งตัวเลข 180IQ

โปรแกรมสำหรับ Download ลง PC ที่บ้าน

โปรแกรมสำหรับ Download ลง PC เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียน การสอนสำหรับครู-อาจารย์ ได้ ทำเป็น File .exe บีบอัดข้อมูล มี 4โปรแกรมคือ โปรแกรมตัวอย่างในรายการ ที่ 2 - 4 ของโปรแกรมฝึกทักษะ และโปรแกรม Amazing Factors ซึ่งสร้างจากโปรแกรม Authorware

คำชี้แจง
( ควรเลือกความละเอียดจอ 800 X 600 ขนาดตัวอักษร ขนาด Larger)

 

ตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2545
คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่