หน้าแรกหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3ผู้จัดทำ
   

หน้าแรก

หน่วยที่ 1 การแบ่งยุคสมัย
และวิธีการทางประวัติศาสตร์

     - การนับศักราช
     - การแบ่งยุคสมัยทาง
        ประวัติศาสตร์

     - หลักฐานทางประวัติศาสตร์
     - วิธีการทางประวัติศาสตร์
     - แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 ความเป็นมาของ
ชนชาติไทย ก่อนสมัยสุโขทัย

     - ความเป็นมาของชนชาติ
       ไทย

     - การแบ่งยุคสมัยก่อน
        ประวัติศาสตร์

     - อาณาจักรโบราณก่อน
       สมัยสุโขทัย

     - แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3 ความเป็นมาของ
อาณาจักรสุโขทัย

     - ความเป็นมาของอาณาจักร
       สุโขทัย

     - ความเจริญด้านการเมือง
     - ความเจริญด้านเศรษฐกิจ
     - ความเจริญด้านสังคม
       วัฒนธรรม

     - ความสัมพันธ์กับ
       ต่างประเทศ

     - พระมหากษัตริย์สุโขทัย
     - การเสื่อมของอาณาจักร
       สุโขทัย

     - สุโขทัยในปัจจุบัน
     - แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3

ผู้จัดทำ


       เว็บไซด์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย จะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนั้น นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย ควรอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เว็บไซด์ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเสียก่อน เพื่อความสะดวกและได้รับสารประโยชน์ที่สนใจได้อย่างเต็มที่ดังนี้

  1. นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้สนใจ ควรศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัยก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาอย่างน้อย 1 รอบ
  2. เว็บไซด์นี้ ผู้จัดทำได้เสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย และเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและบรรพบุรุษไทย ได้จัดทำเนื้อหาสุโขทัยยุคปัจจุบันให้ศึกษาด้วย
  3. ผู้จัดทำได้เสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัยตั้งแต่การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย และประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยในอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อที่นักเรียน ครู อาจารย์และผู้สนใจจะได้ศึกษาเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง
  4. ในแต่ละเรื่องที่ได้นำเสนอนั้น ได้จัดทำแบบฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาทดสอบความรู้ เพื่อประเมินผลตนเอง ทำให้ทราบว่าตนมีความรู้มากน้อยเพียงใด

                หวังว่าเว็บไซด์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ท่านที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นสืบไป

นางมาลัยวรรณ  จันทร

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านไทยกู้ดวิว