การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต

เรื่อง  "โลกและการเปลี่ยนแปลง"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3

กดที่นี่

 

 

เรียนผู้เข้าใช้บทเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง "โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 เป็นสารนิพนธ์ ของนางสาวนพรัตน์ เสียงเกษม นิสิตปริญญาโท  เอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กำลังอยู่ในขั้นทดลอง ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน เหมือนกับอีกหลายสื่อที่ผ่านมา จึงได้ลองนำขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยและครุอาจารย์ทั้งหลายได้ใช้งาน ช่วย mail ส่งข้อคิดเห็น ปรับปรุง แก้ไข เพราะจะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กๆ ของไทยเรา

อนึ่ง  ห้ามทำการคัดลอก เผยแพร่ งานชิ้นนี้อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นลิขสิทธิ์อันชอบธรรมของนางสาวนพรัตน์ เสียงเกษม หากผู้ใดละเมิด จะดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างถึงที่สุด

วันใดที่งานนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าจะขอมาหให้เด็ก ๆ ได้ใช้แน่นอน โดยเฉพาะเด็กที่ห่างไกล

สำหรับการ Log In เพื่อระบุผู้เรียน

Username:  poonsak

Password:  thaigoodview

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

blue.gif

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.