ระบบประมวลผลรายการประจำวัน

 

           บางครั้งเรียกว่าระบบประมวลผลข้อมูล ( Data Processing System )
เป็นระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมุลพื้นฐาน โดยเน้น
ที่การประมวลผลรายการประจำวันและการเก็บรักษาข้อมูล การทำงานมัักเกิด
ขึ้นในหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง เท่านั้น เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี
โดยแต่ละฝ่ายจะมีการประมวลผลที่แยกจากกัน ข้อมูลจะถูกป้อนและจัดเก็บ
อยู่ในระบบ และข้อมูลเหล่านั้นจะถูกแก้ไขระหว่างการประมวลผลรายการ
ประจำวัน จากนั้นผลลัพธืจะถูกแสดงตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ใบสั่งซื้อ
ในสั่งจอง
 

compt01a.gif compt01a.gif compt01a.gif compt01a.gif compt01a.gif


จัดทำโดย นายพิชัย   เหลืองอรุณ
โรงเรียนศรีอยุธยา    
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี  
 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
Copyright(c)2005 Mr. Pichai Luang-Aroon All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.