ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.2

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนข้อมูลสถิติการวัดค่ากลางของข้อมูลมัธยฐานฐานนิยม

 

 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.2 
สมบัติ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม 

 

   1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่

    ถ้า  f1 , f2 , f3 , … , fk  เป็นความถี่ของค่าจากการสังเกต  x1 , x2 , x3 ,…. , xk

 

ตัวอย่าง   จากตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบของนักเรียน 40 คน  ดังนี้  จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

คะแนน

จำนวนนักเรียน (f1)

x1

f1x1

11 – 12

21 – 30

31 – 40

41 – 50

51 - 60

7

6

8

15

4

15.5

25.5

35.5

45.5

55.5

108.5

153

284

682.5

222

 

    

 

วิธีทำ

 =  

        =  

        =  34

   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต     =     34

                                                                    

จัดทำโดยอาจารย์พิสมร สุทธิกลัด
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Copyright(c)2004 Mrs.pisamorn suthiglud .All right reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.