มัธยฐาน

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนข้อมูลสถิติการวัดค่ากลางของข้อมูลมัธยฐานฐานนิยม

 

 

ข้อควรสนใจ 
ตัวอย่าง 
การหามัธยฐานของข้อมูล 

 

    2.  มัธยฐาน (Median)
   
ใช้สัญลักษณ์  Med  คือ  ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด  เมื่อได้เรียงข้อมูลตามลำดับ ไม่ว่าจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย

  การหามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
  หลักการคิด
  
1) เรียงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยก็ได้
   
2) ตำแหน่งมัธยฐาน  คือ  ตำแหน่งกึ่งกลางข้อมูล  ดังนั้นตำแหน่งของมัธยฐาน =

       เมื่อ N คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

   3) มัธยฐาน  คือ  ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด

                                                                                          

จัดทำโดยอาจารย์พิสมร สุทธิกลัด
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Copyright(c)2004 Mrs.pisamorn suthiglud .All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.