การหามัธยฐานของข้อมูล

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนข้อมูลสถิติการวัดค่ากลางของข้อมูลมัธยฐานฐานนิยม

 

 

ข้อควรสนใจ 
ตัวอย่าง 
การหามัธยฐานของข้อมูล 

 

   การหามัธยฐานของข้อมูลที่จัดเป็นอันตรภาคชั้น
  
ขั้นตอนในการหามัธยฐานมีดังนี้
  
(1)   สร้างตารางความถี่สะสม
  
(2)หาตำแหน่งของมัธยฐาน คือ

       เมื่อ N เป็นจำนวนของข้อมูลทั้งหมด
  
(3)  ถ้า  เท่ากับความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใด อันตรภาคชั้นนั้นเป็นชั้น      มัธยฐาน และมีมัธยฐานเท่ากับขอบบน

       ของอันตรภาคชั้นนั้น    ถ้า ไม่เท่าความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นใดเลย อันตรภาคชั้นแรกที่มีความถี่สะสมมากกว่า  

       เป็นชั้นของมัธยฐาน และหามัธยฐานได้จากการเทียบบัญญัติไตรยางค์ หรือใช้สูตรดังนี้
       
จากข้อมูลทั้งหมด N จำนวน  ตำแหน่งของมัธยฐานอยู่ที่

        Med    =

         เมื่อ         L        คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่

   คือ ผลรวมของความถี่ของทุกอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่

      fM       คือ ความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่

         I       คือ ความกว้างของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่

       N       คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

         ตารางที่มีชั้นแบบเปิด  จะหา    ไม่ได้  แต่หามัธยฐานและฐานนิยมได้   ถ้าตำแหน่ง
เท่ากับความถี่สะสม (หรือเป็นตัวสุดท้ายของชั้น)  ให้ตอบขอบบนของชั้นนั้น

                                                     

จัดทำโดยอาจารย์พิสมร สุทธิกลัด
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Copyright(c)2004 Mrs.pisamorn suthiglud .All right reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.