ยินดีที่รู้จัก

Homeแอลกอฮอล์สอบหลังเรียนรู้จักผู้จัดทำ

 

 

 

 

  

                  ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่โลกแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ไร้พรหมแดน  
     ความรู้ที่จัดเตรียมไว้ในแหล่งเรียนรู้นี้  มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาเคมี ในเรื่องสารอินทรีย์ที่มี
     หมู่ฟังก์ชัน โดยทุกท่านสามารถทดสอบความรู้หลังศึกษาแล้วจากการทำแบบทด
     สอบหลังเรียน

                 นื้อหาความรู้นี้จะขาดความสมบูรณ์ หากไม่ได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ
     ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร  หนังสือแบบเรียน คู่มือการเรียนรู้ต่าง ๆ  และแหล่งข้อมูลทาง
     อินเตอร์เ็น็ต ผู้จัดทำขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  และขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าว
     มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ทางการศึกษา  มิได้หวังผลทางการค้าใด ๆทั้งสิ้น
 

                                                       สิริรัตน์      มาลากุล ณ อยุธยา
                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวัดราชบพิธ

จัดทำโดย ครูสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
โรงเรียนวัดราชบพิธ  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
Copyright(c) 2005 Mrs. Sirirat  Malakul na ayuthaya. All rights reserved 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.