สอบหลังเรียน

Homeแอลกอฮอล์สอบหลังเรียนรู้จักผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.  ชื่อตามระบบIUPACของสารต่อไปนี้         -    -     -        คือข้อใด

  ก.  บิวทานอล
  ข.  2-เมทิล บิวทานอล
  ค.  2-เมทิล โพรพานอล
  ง.  2-เมทิล เพนทานอล

   

2. ข้อใดคือหมู่ฟังก์ชั่นของแอลกอฮอล์
  ก.  ไฮดรอกซิล 
  ข.  คาร์บอกซิล
  ค.  ออกซี
  ง.  แอลคอกซีคาร์บอนิล

   

3. ข้อใดคือสูตรโมเลกุลของ  hexyl  alcohol

  ก.  
  ข.   
  ค.   
  ง.   

   

4. สมบัติในข้อใดของแอลกอฮอล์ที่ไม่ถูกต้อง

  ก.  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง
  ข.  มีสมบัติเป็นกรด
  ค.  เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะจ่าย H+ให้กับธาตุอื่น
  ง.  ไม่ม่ข้อใดผิด

   

5. เพราะเหตุใดการละลายน้ำของแอลกอฮอล์จึงลดลง เมื่อมวลโมเลกุลเพิ่มสูงขึ้น

  ก.  เพราะส่วนที่มีขั้วมีมากขึ้น
  ข.  เพราะส่วนที่ไม่มีขั้วมีมากขึ้น
  ค.  เพราะเกิดการแตกตัวเป็นไอออน
  ง.  เพราะแรงวัลเดอร์วาลส์ เพิ่มสูงขึ้น

   

6. ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดไม่ถูกต้อ

  ก.   แอลกอฮอล์มีสูตรโครงสร้างทั่วไปเป็น R-OH โดยที่ R เป็นส่วนที่ไม่มีขั้วและ OH เป็นส่วน ที่มีขั้ว
  ข.  
  แอลกอฮอล์ที่มีจำนวน C มากกว่า  จะมีจุดเดือดสูงกว่า  เนื่องจากแอลกอฮอล์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มีพันธะ             ไฮโดรเจนที่แข็งแรงกว่
  ค.  
  แอลกอฮอล์ที่มีโมเลกุลใหญ่  ละลายน้ำได้น้อยกว่า  เนื่องจากส่วนที่ไม่มีขั้ว มีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่มีขั้ว
  ง.  
  แอลกอฮอล์ที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนเท่ากับแอลเคน  มีจุดเดือดสูงกว่า เพราะแอลกอฮอล์เกิดพันธะ             ไฮโดรเจนได

   

7. ของเหลวชนิดหนึ่ง  ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมได้  ละลายน้ำได้ดี  ได้สารละลายที่มี pH 7 ของเหลวนี้ คือ

  ก.   เอทานอล
  ข.  
  กรดอะซิติก
  ค.  
  เอทิลอะซิเตต
  ง.   
  อีเทน

   

8.   ถ้านำสารตามตัวเลือกต่อไปนี้อย่างละ 1 โมล  มาทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมมีมากเกินพอ  สารใดจะได้ก๊าซไฮโดรเจน       คิดเป็นจำนวนโมลน้อยที่สุด 

  ก.  
  ข.    
  ค.  
  ง.  

  ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4 – 5 ผลการทดลองสมบัติบางประการของสาร A  ซึ่งเป็นสารอินทรีย์บันทึกไว้ดังนี้

การทดลอง

ผลการทดลอง

1. ทดสอบกับกระดาษลิตมัส

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2. ทดสอบการละลายน้ำ

                        ละลายน้ำได้

3. ทดสอบการทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียม

เกิดก๊าซไม่มีสี

4. ทดสอบการทำปฏิกิริยากับ  

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

   

9. สาร A ควรมีสูตรทั่วไป  เป็นอย่างไร

  ก.   RCOOH 
  ข.  
  ROH
  ค.   
  ROR
  ง.   
  RCOOR

   

10. หมูฟังก์ชันที่แสดงสมบัติเฉพาะของสาร A  คือ

  ก  .หมู่คาร์บอนิล
  ข.  
  หมู่คาร์บอกซิล
  ค.  
  หมู่ไฮดรอกซิล
  ง.  
  หมู่แอลคิล 

จัดทำโดย ครูสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
โรงเรียนวัดราชบพิธ  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
Copyright(c) 2005 Mrs. Sirirat  Malakul na ayuthaya. All rights reserved 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.