แอลกอฮอล์

Homeแอลกอฮอล์สอบหลังเรียนรู้จักผู้จัดทำ
สมบัติทางกายภาพ 
ปฏิกิริยาและการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spark.gif

สู ต ร แ ล ะ ก า ร อ่ า น ชื่อ          แ   อ   ล   ก   อ   ฮ   อ ล์

   สูตรทั่วไปของแอลกอฮอล    คือ         มีหมู่ไฮดรอกซิล  ( )   เป็นหมู่ฟังก์ชัน                                                              ตัวอย่างเช่น      ,   

        การอ่านชื่อ        1.  ตามระบบ  common name  เรียกชื่อหมู่แอลคิล แล้วตามด้วยคำว่า  แอลกอฮอล์   (alcohol)                          2. ตามระบบ  IUPAC  เรียกชื่อตามจำนวนคาร์บอนอะตอม  จากนั้นลงท้ายด้วยคำว่า อานอล  ( anol )

            ตั ว อ ย่ า ง ก า ร อ่ า น ชื่อ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์            scarecrow_2.gif

สูตรโมเลกุล

ชื่อสามัญ(common name)

ชื่อตามระบบ IUPAC

methyl  alcohol

methanol

 

                 ethyl  alcohol

                       ethanol

 

propyl  alcohol

                       propanol

 

                  butyl  alcohol

                        butanol

                ในกรณีที่โครงสร้างของแอลกอฮอล์เป็นโครงสร้างโซ่กิ่ง  การอ่านชื่อ มีหลักการคือ  อ่านชื่อโซ่หลัก ซึ่งเป็นโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุด   
         และมีหมู่ฟังก์ชันอยู่ด้วยก่อน   จากนั้นจึงอ่านโซ่กิ่ง  การบอกตำแหน่งโซ่กิ่งจะนับจากคาร์บอนโซ่หลักที่ติดกับหมู่ฟังก์ชันเป็นตำแหน่ง
        
ที่หนึ่งเสมอ    เขียนเรียงลำดับดังนี้   ตำแหน่งโซ่กิ่ง  ชื่อโซ่กิ่ง  และชื่อโซ่หลัก    ตัวอย่างเช่น              

                                    -    -     -   -            อ่านว่า     3 –  methyl    butanol
                
       4            3       (โซ่กิ่ง)          2             1

                                 หมายเหตุ 1- 4  คือตำแหน่งโซ่หลัก    ในวงเล็บ คือ ตำแหน่ง โซ่กิ่ง

                                                                                      

จัดทำโดย ครูสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
โรงเรียนวัดราชบพิธ  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
Copyright(c) 2005 Mrs. Sirirat  Malakul na ayuthaya. All rights reserved