Welcome
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนความหมายเอกพจน์เป็นพหูพจน์คำนามที่นับไม่ได้สอบหลังเรียน

 

 

                      สื่อมัลติมีเดียเรื่อง  คำนาม (Nouns)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นี้ เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็บเพจ  ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้องเรียน  และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใด ๆ  เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่าง ๆ  สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบในเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดได้ถ่ายภาพเองและมีบางส่วนที่นำมาจากที่อื่น

 

 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสุมนา  ทบวงศรี
โรงเรียนวัดโสมนัส  แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1
ขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ผู้ให้คำแนะนำการทำเว็บ
Copyright@2004  Mrs.sumana  Tabuangsri. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.