| เสียงบรรยาย |


 

อุปสรรค (prefixes)
 

 หมายถึงส่วนของคำที่มีความหมายในตัว เมื่อนำมาประกอบด้านหน้าของรากศัพท์ (roots) จะเพิ่มหรือเปลี่ยนความหมายของรากศัพท์(roots) ทำให้เกิดความหมายของคำขึ้นใหม่    

 

          อุปสรรค(
prefixes) ที่พบบ่อย   เช่น
 
a, an    no, not, without   (ไม่ , ไม่มี)
ab   from, away from (จาก , ออกจาก)
ac, ad, af, al, ap, as, at   to, toward, against (สู่ , แก่ ,ไปยัง)
anti     against or opposing, opposed to (ต่อต้าน , ตรงข้าม)
co, col, com, con   together , with (ร่วมกัน , ด้วยกัน)
contra, contro, counter

  against, opposing, opposed (ขัดกัน , ตรงข้ามกัน)

de    from, down from (จาก , ออกจาก, ห่างจาก , เอาออก , ลดลง)
dis   away, opposite from (แยก ,ไปจาก , ออกไป , ตรงข้ามจากการกระทำเดิม)
eu   well, good (ดี)
ex, e      out from (ออก ,ข้างนอก)
hyper    over , excessive (เหนือกว่า , เกินกว่า , เหลือเฟือ)
hypo    under , less than (ใต้ , น้อยกว่า)
in   in , not (ใน, ภายใน, ไม่)
inter   between, among (ระหว่าง , ท่ามกลาง)
macro   large , long (ใหญ่ , ยาว)
maxi   extra-large  (ใหญ่พิเศษ)
micro    small (เล็ก)
mini    little , less (เล็ก , น้อยกว่า)

mis 

  bad , wrongly, incorrectly (เลว , ผิด, พลาด)
per    through (ผ่าน)
post    after (หลัง)

pre 

  before (ก่อน)
pro   forward, before, favoring (ไปข้างหน้า , ก่อน , ชอบ)
re

  backward , again (ถอยกลับ , ย้อนกลับ , กลับคืน , อีกครั้ง)

retro   backward (ถอยหลัง)
sub   inner, lower than, less than , under, beneath (เบื้องล่าง , ต่ำกว่า , ข้างใต้)
super   above, greater than, better, more than (เหนือกว่า , ดีกว่า ,มากกว่า)
sym, syn

  with, together with at the same time (ร่วมกัน , เหมือนกัน)

tele   far (ไกล)
trans   across (ข้าม)
   

อุปสรรคเกี่ยวกับจำนวนนับ (prefixes about number)  
 

 

uni, mono              

  one

bi, di, du                    two
tri                             three
quad, tetra                  four
quin , penta                 five
hexa                          six
hepta                         seven
octa                           eight
nona                         nine
deca                          ten
centi                          hundred

kilo                         

  thousand
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูวรรณี ไชยวิภานนท์
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 Copyright (c) Ms.Wannee Chaiwipanon. All rights reserved.