ตัวอย่างการอ่านตาราง

 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนชั้น ป.1/1 - ป.1/5 ของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ปีการศึกษา 2547

ชั้น

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ป.1

17

15

32

ป.2

15

16

31

ป.3

16

16

32

ป.4

16

14

30

ป.5

17

14

31

   จากตารางสามารถบอกรายละเอียดได้ดังนี้

    1. จำนวนนักเรียนชายชั้น ป.1/1 มีนักเรียนชาย จำนวน 17 คน นักเรียนหญิง15  คน
    2. จำนวนนักเรียนชายชั้น ป.1/2 มีนักเรียนชาย จำนวน 15 คน นักเรียนหญิง16  คน
    3. จำนวนนักเรียนชายชั้น ป.1/3 มีนักเรียนชาย จำนวน 16 คน นักเรียนหญิง16  คน
    4. จำนวนนักเรียนชายชั้น ป.1/4 มีนักเรียนชาย จำนวน 16 คน นักเรียนหญิง14  คน
    5. จำนวนนักเรียนชายชั้น ป.1/5 มีนักเรียนชาย จำนวน 17 คน นักเรียนหญิง14  คน
    6. จำนวนนักเรียนชั้นป.1/1 กับ ป.1/3 มีจำนวนนักเรียนเท่ากันคือ 32 คน
    7. จำนวนนักเรียนชั้นป.1/2 กับ ป.1/5 มีจำนวนนักเรียนเท่ากันคือ 31 คน
    8. จำนวนนักเรียนชั้นป.1/4  มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดคือ 32 คน
    9. จำนวนนักเรียนชั้นป.1/1กับ ป1/3 มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด คือ 32 คน
   10.ชั้นที่มีนักเรียนเท่ากันคือ ป.3 กับ ป.5 คือ 51 คน

 กลับบทเรียน     

แบบทดสอบ

  

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูวันเพ็ญ ดีมี
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160.
Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.