การเขียน WEB

 roll.gif

uamkhan@thai.comผู้ให้ความรู้เริ่มแรกกับการเขียน

นายพูนศักดิ์   สักกทัตติยกุล   
จบการศึกษา วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการครู
อาจารย์ 2 ระดับ 7
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เป็นวิทยากรในการอบรม และเสนอแนะว่า การเขียน WEB SITE มีโปรแกรมที่สามารถใช้เขียนได้หลากหลาย ในที่นี้ จะนำเสนอการเขียน เว็บไซด์ โดยใช้ โปรแกรม  NAMO WEB EDITOR    ซึ่งท่านอาจารย์ ได้รับลิขสิทธิ์ในการนำเสนอ
โดยมีเงื่อนไขว่า ห้ามนำออกจำหน่าย  

จำนวนผู้ใช้งานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน


Copyright(c) 2002 Kovit Uamkhan ร.ร.อนุบาลวัดปฺตุลาธิราชรังสษฎิ์ ฉะเชิงเทรา. All rights reserved.