โครงสร้างของเว็บไซต์

 

uamkhan@thai.com

 

โครงสร้างของเว็บไซด์


สัญลักษณ์
แถบสีฟ้า  เป็นสัญลักษณ์ของเอกสาร 1 แแผ่น ซึ่งจะบรรจุข้อมูลที่เป็นตัวอักษร    หรือ รูปภาพ และอื่นๆ ที่ท่านสามารถจัดทำ จัดหา ได้จากหลายสถานที่หรือจาก เทคนิควิธีการ เช่น การ SCAN      หรือ ภาพถ่าย  หรือ IINTERNET

การอยู่คนละระดับชั้นของเอกสารหรือPage

หมายถึงการเชื่อมโยงข้อหน้ากระดาษเอกสาร    หากเอกสารแผ่นใดมีเส้นที่ขัดเชื่อมโยงกัน      นั่นแสดงว่า เอกสาร แต่ละชิ้นที่ถูกขีดด้วยเส้น  สามารถเชื่อมโยงกัน โดยอาศัยการรคลิกท  ปุ่ม หรือ อักษรที่ถูกขัดเส้นใต้เพื่อไปยังหน้าเอกสารนั้น

ความหมายและความสำคัญชองแต่ละดับชั้น
ชั้นบนสุด หรือชั้นที่ 1  เอกสารหน้านี้จะเป็นหน้ากระดาษแรก ซึ่งเป็นของโปรแกรมเขียนเว็บ ในการระบุค่าต่างๆของ       Site ซึ่งเราไม่สามารถกนำมาใช้ป้อมข้อมูล หรือรูปภาพได้
ชั้นที่ 2   จะเป็๋นเอกสารแผ่นแรกหรือหน้าแรกของเว็บไซด์   โดยส่วนมากนิยมเป็น แฟ้มชื่อ HOME เอกสารแผ่นนี้เราสมารถเปลี่ยนชื่อได้ตามที่เราต้องการ  วิธีเปลี่ยน จะพูดถึงในบทต่อไป 
ชั้นที่ 3   เอการในชั้นนี้ จะแบ่งแยกออกตามลักษณะเนื้อหา     ซึ่งนิยมแบ่งออกเป็นดังนี้
1. เกี่ยวกับตัวผู้จัดทำ หรือ หน่วยงาน หรือ บทนำของเนื้อเรื่อง
2. เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ซึ่งจะถูกแบ่งย่อยเป็นบท หรือ          แยกเป็นเรื่องเฉพาะ ออกไปอีก     ในชั้นถัดลงไป
3. เกี่ยวกับรูปภาพ     ซึ่งเป็นภาพ นิยมที่มีนามสกุล .JPEG หรือ .gif เป็นสามารถเรียกใช้ได้รวดเร็ว เมื่ออยู่ในระบบ INTERNET
ชั้นที่ 4   (ซึ่งนิยมมีเพียง 4 หรือ 5 ชั้น เหตุเพราะ มีจำนวนมากชั้น ผู้ชมจะเบื่อและไม่เข้ามาชม)             ในชั้นนี้จะถูกแบ่งออกเป้นหน้าในระดับชั้นเดียวกัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้     จาก เมนูที่สร้างไว้ให้แล้วจาก  โปรแกรม นี้

 

จำนวนผู้ใช้งานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน


Copyright(c) 2002 Kovit Uamkhan ร.ร.อนุบาลวัดปฺตุลาธิราชรังสษฎิ์ ฉะเชิงเทรา. All rights reserved.