พืชไม่มีดอกจัดเป็นพืชชั้นต่ำ เนื่องจากเป็นพืชที่มีอวัยวะต่าง ๆ ไม่ครบ เช่น ราก ใบ  ลำต้น และที่สำคัญที่สุด คือ ดอก จึงไม่สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้

        ชนิดของพืชไม่มีดอก

        เราสามารถแบ่งพืชไม่มีดอกออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

        1. พวกที่มีคลอโรฟีลล์ พืชไม่มีดอกพวกนี้จะมีคลอโรฟีลล์อยู่ตามส่วนต่าง ๆ จึงทำให้สามารถปรุงอาหารเองได้ เช่น สาหร่าย เฟิร์น มอส ตะไคร่น้ำ

2.   พวกที่ไม่มีคลอโรฟีลล์   พืชไม่มีดอกพวกนี้จะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้  แต่จะรับอาหารโดยการดูด

ซึมสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลาย  เช่น  เห็ด  รา  ยีสต์

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชไม่มีดอก

พืชพวกนี้นส่วนใหญ่มีวิธีการสืบพันธุ์แบบง่ายๆ   ไม่สลับซับซ้อน   ดังนี้

1.  ใช้วิธีการแบ่งตัวออกเป็นส่วนๆ  เช่น   แบคทีเรีย    ตะไคร่น้ำ  เป็นต้น

2.  ใช้วิธีการแตกหน่อ     เช่น    ยีสต์

3.  ใช้วิธีการสร้างสปอร์   ซึ่งเป็นวิธีการที่พืชไม่มีดอกส่วนใหญ่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์ที่พืชสร้างขึ้นมาจะมีลักษณะเป็นผงเล็กๆ  บรรจุอยู่ในอับสปอร์   และเมื่ออับสปอร์นี้แตกออกสปอร์ก็จะฟุ้งกระจายออกมา        เมื่อตกลงบนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นจะสามารถเจริญเป็นต้นใหม่ได้  พืชที่สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์  เช่น    เห็ด  รา    เฟิร์น    มอส

4.  ใช้วิธีการงอกใหม่  เช่น   สาหร่าย    จะแตกออกเป็นชั้นแล้วงอกเป็นต้นใหม่

เข้าสู่ หน้าหลักของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน....โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ