อินโดนีเซีย
Home ในกลุ่มอาเซียน นอกอาเซียน

Thumcharurn@chaiyo.com

[มาเลเซีย
[ฟิลิปปินส์
[อินโดนีเซีย ] 

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นที่  ประมาณ    ๑,๙๐๔,๓๔๕    ตารางกิโลเมตร

มีประชากร  ประมาณ      ๒๑๐     ล้านคนมีเมืองหลวงชื่อว่าจาการ์ตา

ลักษณะภูมิประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นเกาะมากกว่า  ๑๓,๗๐๐ เกาะ เกาะที่สำคัญได้แก่  เกาะชวา    สุมาตรา บอร์เนียว

ลักษณะภูมิอากาศ    เป็นแบบศูนย์สูตรคือมีฝนตกชุกตลอดปี    แต่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก    และยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสมทั้งสองฤดูด้วย

ทรัพยากรที่สำคัญได้แก่

      1   ป่าไม้   เป็นประเทศที่มีป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      2   แร่ธาตุ   ที่สำคัญได้แก่   น้ำมันปิโตรเลียม   เป็นสิ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด     และยังเป็นสมาชิกผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก   นอกจากนี้ยังมี   ดีบุก   นิกเกิล   

การปกครอง  แบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ  มีประธานาธิบดีเป็นประมุข  

ประชากร  ส่วนใหญ่นับถืออิสลาม   ส่วน  พุทธ  คริสต์   ฮินดู   มีบ้างไม่มาก     

ความสัมพันธ์ประเทศไทย    ไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดี   และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   ประเทศไทยได้     ขายข้าว     สิ่งทอ   ปูนซีเมนต์   ถั่วเหลืองฯลฯให้แก่อินโดนีเซีย และไทยได้ซื้อน้ำมันปิโตรเลียม   ปุ๋ยเคมี    ไม้   ฯลฯ  จากอินโดนีเซีย

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 bansong school. All rights reserved.