มาเลเซีย
Home ในกลุ่มอาเซียน นอกอาเซียน

Thumcharurn@chaiyo.com

 ประเทศมาเลเซีย

ขนาดเนื้อที่    ประมาณ      ๓๒๙,๗๔๙      ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร    ประมาณ   ๒๑  ล้านคน  (๒๕๔๐)   

เมืองหลวง               กัวลาลัมเปอร์

ลักษณะภูมิประเทศ   คือ  ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยรัฐ 13  รัฐแบงออกเป็น  2   ส่วน   คือ  มาเลเซียตะวันตก และ มาเลเซียตะวันออก

ลักษณะภูมิอากาศ  คือ  ประเทศมาเลเซียมีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับภาคใต้ของประเทศไทย แต่  เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นสูตรและได้รับอิทริผลจากลมมรสุมจากมหวสมุทรอินเดียและ  ทะเลจีนใต้จึงมีผลทำให้อุณภูมิไม่สูงนัก  มีฝนตกเกือบตลอดปี   และมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าประเทศไทย   ไม่มีฤดูแล้งชัดเจน  ทำให้ประเทศมาเลเซียมีปาไม้  อุดมสมบูรณ

ทรัพยากรที่สำคัญ  คือ   ป่าไม้   แร่ธาตุ   มาเลเซียมีทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิด   เช่น   ดีบุก   นำมันปิโตรเลียม   เกษตรกรรม   ยางพารา   ปาล์มน้ำมัน   ข้าว   ประมง  อุตสาหกรรม

การปกครอง    มาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย   มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ   มีพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่ายังดี  เปอร์ตวนอากง

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 bansong school. All rights reserved.