ปากีสถาน
Home ในกลุ่มอาเซียน นอกอาเซียน

Thumcharurn@chaiyo.com

 map_05.jpg 

ประเทศปากีสถาน

 ขนาดเนื้อที่    ประเทศปากีสถานมีอาณาเขตประมาณ  ๗๙๖,0๙๙  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร     ๘๔  ล้านคนเมืองหลวง   อิสลามาบัด

ลักษณะภูมิประเทศ   ภูมิประเทศปากีสถานลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขา ซึ่งเกิดจากเทือกเขาที่มีชื่อเสียงมาบรรจบกันได้แก่ เทือกเขาหิมาลัย  เทือกเขากะมาโกราม  และเทือกเขาฮินดูกูช เป็นต้น   ยอดเขาสูงๆ มีอยู่ทั่วไป

ลักษณะภูมิอากาศ     สภาพภูมิอากาศของประเทศปากีสถานแตกต่างกันออกไปตามสภาพที่ตั้ง  มีตั้งแต่อากาศร้อนจัดจนถึงอากาศหนาวจัดในตอนเหนือของประเทศ        ในตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบมีอากาศร้อนในฤดูร้อนและเย็นลงในฤดูหนาวส่วนทางตอนเหนือจะมีอากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในฤดูหนาว  จึงมีหึมะปลกคลุมอยู่ทั่วไปปริมาณน้ำฝนที่ตกไม่มากนักยกเว้นทางตอนใต้ของประเทศติดกับ   ทะเลอาหรับจะมีฝนตกหนักเนื่องจากได้รับอิทธิพลลมมรสุมตกชุกในปลายฤดูร้อน

ทรัพยากรธรรมชาติ     ประชากรมากกว่าร้อยละ 75 เป็นชาวชนบทและดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประเทศ  ผลิตผลส่วนใหญ่คือ ข้าวสาลี    ข้าวเจ้า  อ้อย  และฝ้าย   ส่วนการอุตสาหกรรมได้แก่  ผลิตภัณฑ์  อ้อย  น้ำตาล  ยาสูบ  เป็นต้น

ศิลปะและวัฒนธรรม       ของชาวปากีสถานแสดงให้เห็นถึงอย่างแท้จริง   ผู้ที่มาเยือนจะพบหลักฐานถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวปากีสถาน   ศิลปกรรมของชาวปากีสถานมีรูปแบบทั้งที่เป็นศิลปกรรมทางศาสนา เช่น  พรมขนสัตว์  เครื่องทองเหลือง  และรูปแกะสลัก  เป็นต้นทางด้านดนตรีและการฟ้อนรำมีประวัติอันยาวนาน  การฟ้อนรำเป็นการฟ้อนของชาวปากีสถานโดยเฉพาะ  สถานที่สำคัญในประเทศปากีสถานมีอยู่มากมาย  เช่น  เมืองโม  เอ็นโจดาโร  เป็นสถานที่ทางโบราณคดีที่สำคัญ  ส่วนโบราณสถานของศาสนามีปรากฎให้เห็นอยู่ทั่วไป  เช่น  ที่เมืองลาฮอร  ์  เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ  มีสถานที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง  เช่น  ค่ายทหารเมืองลาฮอร์        และมัสยิดบาสชาฮิซึ่งสร้างโดยจักรพรรดิออรังเซ็บ  มัสยิดบาสชาฮินี้กว้างเป็นอันดับหนึ่งของโลก    นอกจากนี้  ปากีสถานยังมีสถานที่อื่นๆที่นาสนใจอีกมาก   ควรจะไปเที่ยวดินแดนทางภาคเหนือซึ่งเป็นขุนเขา    มีหิมะปกคลุมตลอดฤดูหนาว

          ส่วนทางด้านความสัมพันธ์    ประเทศไทยกับประเทศปากีสถานมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมาเป็นเวลาช้านาน   ชาวมุสลิมบางสวนมักนิยมส่งบุตรหลานของตนมาศึกษาที่ประเทศปากีสถานเป็นจำนวนมาก   และการค้าระหว่างประเทศ

การเมืองการปกครอง  ปากีสถานปกครองระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 bansong school. All rights reserved.