ฟิลิปปินส์
Home ในกลุ่มอาเซียน นอกอาเซียน

Thumcharurn@chaiyo.com

[มาเลเซีย
[ฟิลิปปินส์] 
[อินโดนีเซีย ] 

 ประเทศฟิลิปปินส์

ขนาด  เนื้อที่     300,000     ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร     73  4    ล้านคน   (2540)

เมืองหลวง    กรุงมะลิลา

ลักษณะภูมิประเทศ      ประเทศฟิลิปปินส์       ประกอบด้วยหมู่เกาะต่าง  ๆมีเกาะใหญ่น้อย     มากกว่า   7,000   เกาะใหญ่ที่สุดคือ  เกาะลูซอน    มีภูเขาไฟที่ยังครุกรุ่นหลายลูก        เป็นผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์    

ลักษณะภูมิอากาศ     ฟิลิปปินส์มีลักษณะภูมิประเทศ    เป็นหมู่เกาะ   ทำให้อุณหภูมิของประเทศ   ไม่สูงมากเหมือนอย่างประเทศไทยมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี      ฟิลิปปินส์อยู่ในเขตใต้ฝุ่น     ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก

ทรัพยากรที่สำคัญ    ป่าไม้     แร่ธาตุ     เกษตรกรรม      มะพร้าว      อ้อย   ข้าว  ประมง    อุตสาหกรรม

การปกครอง     ประเทศฟิลิปปินส์มีการปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยรณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข      และมีหน้าที่บริหารประเทศคล้ายกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ประชากร     ประชากรของฟิลิปปินส์       ประกอบด้วยชนชาติหลายเผ่า     ภาษาที่ใช้จึงมีหลายภาษา

ความสมพันธ์กับประเทศไทย      ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งที่รวมมือ       กับประเทศไทยในการก่อตั้งสมาคม    อาเซียน     ไทยและฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์      กันอย่างใกล้     โดยมีการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านเศรษฐกิจ    สังคม      การศึกษา

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 bansong school. All rights reserved.