นาฏกเมืองจันทบุรี

 

Homeเรื่องราวผู้จัดทำท่องเที่ยวเมืองจันท์เพลงพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านประเพณีชักพระบาท

 

  

 

                   สวัสดีเพื่อน ๆ ยินดีต้อนรับเข้าสู่นาฏกเมืองจันทบุรีฮิ.........อยากรู้ว่าจุกมีอะไรมานำเสนอลองคลิกมาดูได้นะครับ  เนื้อหาของนาฏกเมืองจันทบุรีนี้เหมาะกับนักเรียนชั้นช่วงชั้นที่  2 - 3  ซึ่งผู้จัดทำได้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้จากศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรมศิลปากร  รุ่นที่  4  ( เรื่อง  รอยพระพุทธบาท : กรณีศึกษาประเพณีชักพระบาทตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ) การจัดทำในครั้งนี้ผู้จัดทำไม่ได้หวังผลกำไรแต่อย่างไร เพียงต้องการให้เป็นแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนเท่านั้น  หากข้อมูลบกพร่องประการใด  ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ  ที่นี้ด้วย  ขอบพระคุณอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์  และคณาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางด้านข้อมูล อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุลที่ให้ความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นกำลังใจจนงานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

จัดทำโดยครูหยาดพิรุณ  พวงสุวรรณ์
โรงเรียนบุญสมวิทยา  จันทบุรี
copyright(c)2006Ms.Yatphirun Phuangsuwan.all rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.