ความหมายและความสำคัญ

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายและความสำคัญการใช้ประโยชน์คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการอนุรักษ์แบบทดสอบหลังเรียน
ภาคเหนือ/ภาคกลาง 
ภาคตะวันตก/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก/ภาคใต้ 

 

 

 ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

          สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา   เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ
อากาศ ป่าไม้ สัตว์ แร่ธาตุ เป็นต้น ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคน พืช และสัตว์
           การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน เช่น
  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้
แต่ละภาคมีความแตกต่างกัน การที่แต่ละท้องถิ่นมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างกันจึงต้องมี
การแลกเปลี่ยน และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการนำมาใช้และประกอบเศรษฐกิจ

   glb.gif

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจ้า

จัดทำโดยครูฉันทนา ทองใบ
โรงเรียนวัดหนองคัน ( ไจ พิทยาคาร )
copyright(c) 2006 Ms.chantana tongbi.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.