ภาคเหนือ/ภาคกลาง

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายและความสำคัญการใช้ประโยชน์คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการอนุรักษ์แบบทดสอบหลังเรียน
ภาคเหนือ/ภาคกลาง 
ภาคตะวันตก/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก/ภาคใต้ 

 

ลักษณะภูมิประเทศของ ภาคเหนือ/ภาคกลาง

           ภาคเหนือ มีป่าไม้และสัตว์ป่ามาก ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาสลับหุบ
เหว   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ และการปลูกพืชผัก

                    ภาคกลาง  มีหินปูนเหล็ก และปิโตรเลียมมาก ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น
ที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีผู้คนอาศัยอยู่กันอยย่างหนาแน่น

ดอกไม้สวยงามมีมากในภาคเหนือ 

จัดทำโดยครูฉันทนา ทองใบ
โรงเรียนวัดหนองคัน ( ไจ พิทยาคาร )
copyright(c) 2006 Ms.chantana tongbi.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.