การใช้ประโยชน์จากดิน

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายและความสำคัญการใช้ประโยชน์คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการอนุรักษ์แบบทดสอบหลังเรียน
การใช้ประโยชน์จากดิน 
ประโยชน์จากน้ำ 
ประโยชน์จากป่าไม้ 
ประโยชน์จากแร่ธาตุ 

 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

          ในชุมชนต่าง ๆ ได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพและนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้า และการบริการต่าง ๆ เพื่อทำให้มีความ
เป็นอยู่ดีขึ้นสะดวกสบายมากขึ้น
           1. ดิน  ดินมีประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ ใช้เป็นที่ปลูกบ้านนอกจากนี้ ดินบางชนิด เช่น ดินเหนียว ยังนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เรียกว่า เครื่องปั้นดินเผา

 dinosaur_whitebg.gif

จัดทำโดยครูฉันทนา ทองใบ
โรงเรียนวัดหนองคัน ( ไจ พิทยาคาร )
copyright(c) 2006 Ms.chantana tongbi.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.