ประโยชน์จากน้ำ

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายและความสำคัญการใช้ประโยชน์คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการอนุรักษ์แบบทดสอบหลังเรียน
การใช้ประโยชน์จากดิน 
ประโยชน์จากน้ำ 
ประโยชน์จากป่าไม้ 
ประโยชน์จากแร่ธาตุ 

 

น้ำ

           น้ำเป็นทรัพยากรที่มีมาก เราใช้ประโยชน์จากน้ำในการเพาะปลูก ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ในการคมนาคมทางน้ำ ใช้ดื่ม ใช้ชำระล้าง และใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น แต่ปัจจุบันแหล่งน้ำต่าง ๆ ถูก
ทำลายจนเกิดการเน่าเสีย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปล่อยสารเคมี น้ำเสียจากโรงงาน การทิ้งขยะ เป็นต้น

 ธรรมชาติที่สวยงามในประเทศไทย

 แหล่งน้ำมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกความสวยงามของธรรมชาติ

 

จัดทำโดยครูฉันทนา ทองใบ
โรงเรียนวัดหนองคัน ( ไจ พิทยาคาร )
copyright(c) 2006 Ms.chantana tongbi.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.