แนวทางการอนุรักษ์

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายและความสำคัญการใช้ประโยชน์คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแนวทางการอนุรักษ์แบบทดสอบหลังเรียน
แนวทางการอนุรักษ์(ต่อ) 
แนวทางการอนุรักษ์(ต่อ) 
แนวทางการอนุรักษ์(ต่อ) 

 

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  •           การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  โดยดำเนินการ ดังนี้

   แก้ไขแนวคิดและจิตสำนึกของคนให้มีความรู้ความเข้าใจว่า สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตซึ่งทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ

  •    เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น เช่น การบริโภคทั้งกินและใช้ ต้องใช้และกินอย่างประหยัด  เพราะปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่จำกัด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  และนานที่สุด     

 ฟ้าสีครามน้ำทะเลใส

 

จัดทำโดยครูฉันทนา ทองใบ
โรงเรียนวัดหนองคัน ( ไจ พิทยาคาร )
copyright(c) 2006 Ms.chantana tongbi.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.