3d_welcome01_darkbg_1.gif

การฟ้อนค่ะ

นาฏยศัทย์น่ารู้

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนาฏศิลป์ไทยภาษาท่า...น่ารู้นาฏยศัทย์น่ารู้การก้าวเท้าแบบนาฏศิลป์แบบทดสอบหลังเรียน
การตั้งวง 
ลักษณะการจีบ 
ลองทำตาม...ซิจ๊ะ 

 

 นาฏยศัพท์น่ารู้

        นาฏยศัพท์   หมายถึง  ศัพท์ที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย  เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกท่าทางที่ปฏิบัติ  หรือกิริยาอาการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลป์  เพื่อใช้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตรงกัน

        ท่ารำเบื้องต้นหรือนาฏยศัพท์  เป็นลักษณะการรำที่ต้องมีการฝึกฝนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาไปสู่ท่ารำแบบอื่นต่อไป  ท่ารำเบื้องต้นที่ควรฝึกฝน  ได้แก่

        ๑.  การตั้งวง  เป็นการตั้งลำแขนเป็นวงคล้ายครึ่งวงกลม  แขนงอพอสมควร  มือตั้งขึ้น  นิ้วทั้ง  ๔  นิ้ว  เรียงชิดติดกัน  หัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย  ฝ่ามือหันออกนอกตัว  หักข้อมือให้หลังมือเข้าหาลำตัว

                

 a_whale_blue.gif   a_whale_blue.gif   a_whale_blue.gif  a_whale_blue.gif  a_whale_blue.gif

 

จัดทำโดยครูมัลลิกา สุทธิสถิตย์
โรงเรียนบ้านคลองกะพง จันทบุรี
Copyright(c)2006 Ms.Mallika Sutthisathit.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.