สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิก
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 2-3
วิชาพลศึกษา (กรีฑา) "หลักการวิ่งผลัดขั้นพื้นฐาน"
 ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจจริงที่จะทดลองถ่ายทอด รวบรวม ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักการฝึกทักษะกรีฑา (ขั้นพื้นฐาน) ซึ่งข้าพเจ้าได้นำไปใช้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยม   ศึกษาตอนต้นมาแล้วได้ประสบผลสำเร็จและเข้าใจดี ซึ่งได้รวบรวมมาจากเอกสาร คู่มือ  การฝึกสอนกีฬาระดับขั้นพื้นฐาน กรีฑา จัดทำโดย กลุ่มประสานการพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาบุคลากร       สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2548 ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อเพยแพร่ต่อมิได้หวังผลตอบแทนอันใด นอกจาก เป็นวิทยาทาน หากมีประโยชน์ต่อผู้ที่    สนใจข้าพเจ้า  ขอยกความดีนี้ให้ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนผมมาทุกคนทุกวิชาที่ได้ถ่ายทอดความรู้โดย  ไม่ปิดบัง ขอบคุณ ผู้ที่เยี่ยมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

button_1.gif

 stopwatch_02.jpg

หลักการวิ่งพลัด มหัศจรรย์

 

Homeประวัติผู้จัดทำการถือไม้จากจุดเริ่มต้นวิธีการรับ-ส่งไม้คทาการยืนในการวิ่งผลัดทักษะการรับ-ส่งไม้คทาแบบทดสอบ

   การวิ่งผลัด (Delay)
  ในการวิ่งผลัดจากจุดเริ่มต้น  ไม้คทาต้องมีความาวไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีการรับ-ส่งกันอยู่ 2 แบบ ได้แก่ การตีไม้คทาขึ้นและการตีไม้คทาลง และเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การตีไม้คทาลง เพื่อไม่ให้เกิดการชะงักในขณะรับ-ส่งไม้ตั้งแต่คนที่1ถึงคนสุดท้าย

 


จัดทำโดยครูสัญญาลักษณ์  โอบอ้อม
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์1)อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Copyright(c)2006
Mr.Santyalux Ob-Oam.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.