สัตว์ในท้องถิ่น
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสัตว์น่ารู้ฉันคือใครใครรู้จักใครกันแน่เขาคือใครเรื่องของสัตว์แบบทดสอบหลังเรียน


 


                  
  สื่อมัลติมีเดียเรื่อง สัตว์ในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เหมาะสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่  1 เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ เวบเพจ ที่สำนักพิมพ์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้ได้จัดขึ้นที่โรงสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากได้เรียนในห้อง และมิได้หวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใด  เนื่อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้จากการค้นคว้าแลัวรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือต่างๆ  สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นส่วนมากเป็นภาพที่นำมาจากที่อื่น

 

มาเรียนรู้ร่วมกัน

ในชุมชนของเรามีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิด  เรารู้จักหรือยัง
ช่วยกันบอกหน่อยซิครับ

ฉันคือใคร

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูประภาส   มณีขัติย์
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
โดยได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright @ 2004  Mr prapas   Maneekat. All rights reserved.