สุวิทย์

ออกกำลังกายคลายเครียด

 

Homeสุวิทย์การอบอุ่นร่างกายการทรงตัวการเล่นสมมติการหลบหลีกสิ่งกีดขวางวิ่งวิบาก

 

 

 

ออกกำลังกายคลายเครียด

        สื่อมัลติมีเดียเรื่องการออกกำลังกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็บเพจ ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนชุมบ้านป่าก่อดำการผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสาร ตำรา และหนังสือเรียน สำหรับภาพประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดได้ถ่ายภาพเองบางส่วนที่นำมาจัดพิมพ์

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยนายสุวิทย์  คำปาเชื้อ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

โดยการสนับสนุนของกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพ ฯ
  Copyright (c) 2004 Mr.suwit kampachua. All rights reserved