การศึกษาสภาพการใช้ ICT

   

 

 

                            สวัสดีครับ รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ปีการศึกษา 2547 นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา  และ  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 โดยกำหนดขอบเขตเนื้อหาของการศึกษา 4 ด้าน คือ  (1) ด้านการกระจายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาผู้เรียน (3) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษา (4) ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกาสื่อสาร  

 

 

จัดทำโดยครูบุญธรรม กังเจริญ
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ชลบุรี
Copyright(c) 2006 Mr.Boonthum kungcharoen.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.