การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

   

 

ICT เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรICT 

 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
และให้บริการทางการศึกษา

ให้บริการทางการศึกษา  สถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.38  รองลงมา  ห้องสำนักงาน  คิดเป็นร้อยละ 21.07  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 19.58  ห้องพักครู คิดเป็นร้อยละ 16.02  ห้องอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 11.57  และน้อยที่สุดมีอยู่ในห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 2.37   และ สำหรับครูส่วนใหญ่ใช้ห้องสำนักงาน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.78 รองลงมาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 25.78   ห้องพักครู คิดเป็นร้อยละ 20.81 ห้องประจำหมวดวิชาคิดเป็นร้อยละ 17.08  ห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 6.83 และใช้ในห้องเรียนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.90   และ  ในสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.90 รองลงมาวิชาภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ 16.22  วิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 13.75  วิชาสังคมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 12.19    วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 11.09  วิชาศิลปศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.61  และน้อยที่สุดวิชาคนตรี คิดเป็นร้อยละ 7.15           

 

จัดทำโดยครูบุญธรรม กังเจริญ
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ชลบุรี
Copyright(c) 2006 Mr.Boonthum kungcharoen.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.