ด้านการพัฒนาผู้เรียน

   

 

สภาพการใช้ICTของครู 
สภาพการใช้ICTของนักเรียน 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

 

   ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาผู้เรียน

                1  สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย วิชาศิลปศึกษา และวิชาดนตรี  ตามลำดับ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาการ, 2548)  ที่ศึกษาเรื่องสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาแล้วพบว่า สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาที่อยู่ในลำดับสุดท้ายคือวิชาดนตรี  แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าครูที่สอนกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ ครูจึงสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการพัฒนาผู้เรียนได้มากกว่า

                2  ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ   การฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนความรู้ใหม่ ๆ การใช้กับโปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS office และทำงบประมาณ และการบัญชี  การวัดและประเมินผลการเรียน การติดต่อสื่อสาร    การนำเสนอผลงาน รายงาน การบันเทิง และเกมส์ การสอนรายวิชา การสอนซ่อมเสริม พัฒนาทักษะวิชาชีพครู ตามลำดับ  แสดงให้เห็นว่าครูส่วนใหญ่ยังมีความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้อยอยู่จึงมีความต้องการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้นำความรู้ ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะการเรียนการสอนความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งครูยังมีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการค้นหาข้อมูลสารสนเทศเพื่อมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดีครูส่วนยังไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองได้  รวมทั้งครูน้อยคนมากที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน

               3   สภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของครู  ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 73.29  ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   แสดงให้เห็นว่าครูให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน                แต่อย่างไรก็ดีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีครูได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงร้อยละ 55.90   แสดงให้เห็นว่ายังมีครูอีกร้อยละ 44.10 ที่ 3 ปีที่ผ่านมายังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าครูกลุ่มนี้ไม่มีเวลาพอที่จะพัฒนาตนเองหรืออาจจะเป็นเพราะว่าครูจำนวนนี้ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยก็เป็นไปได้          

 

จัดทำโดยครูบุญธรรม กังเจริญ
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ชลบุรี
Copyright(c) 2006 Mr.Boonthum kungcharoen.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.