เอกสารอ้างอิง

   

 

ข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้างอิง 
แบบประเมินผลผู้ชม 

 

 เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการ. (2545).  การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา.
                                   กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
                    (2544).  สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ:
                                   โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,  2545.   กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.  2544-2553
                     ของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:  ธนาเพรส  แอนด์ กราฟฟิก.
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.                       2547-2549.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์.
เกศรา  ชั่งชวลิต.  (2544).  การแสวงหาข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                       เพื่อการเรียนรู้ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขต
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล.  วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์,  บัณฑิตวิทยาลัย
                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมกริช   ทัพกีฬา (2540).  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
                       เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูศรี  วงศ์รัตนะ.  2537.  เทคนิคใช้สถิติเพื่อการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 6).  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยยศ  ชาวระนอง (2544).   สภาพการใช้ ปัญหา และความต้องการการใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์

        และนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 12.  วิทยานิพนธ์การศึกษา

        มหาบัณฑิต สาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

ทัศนีย์  บุญเจริญ (2544).  อิทธิพลของสภาพการใช้ประโยชน์ และเจตคติต่อคอมพิวเตอร์และ

        เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ใช้คอมพิวเตอร์

        และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธ์

        การศึกษามหาบัณฑิต สาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย

        มหาวิทยาลัยบูรพา.

 

ธวัชชัย    งามสันติวงศ์. (2538). หลักและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัย(SPSS/PC+,

           SPSS FOR WINDOWS) (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ลินคอร์น.

ประคอง  กรรณสูต. (2528). สถิติเพื่อการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ :

        ศูนย์หนังสือ ดร.ศรีสง่า จำกัด.

พัชรี  ไชยฤกษ์ (2545).  การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

        มหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัณฑิตวิทยาลัย  

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

วรางคณา  ศรีเจริญ, (2546).  สภาพ ปัญหาและความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ของนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

        ทางการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

วิรัญชนา  จำปีกลาง (2544).  ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของอาจารย์

        และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต

        สาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2548).  รายงานการวิจัยสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

        และการสื่อสารของสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ:  กระทรวงศึกษาธิการ.

Cronbach, L.J. (1990).  Essentials of psychological testing  (3rd ed). New York : Harper &

        Collins.

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining  sample  size  for  research  activities. Educational  and  Psychological  Measurement, 30(3), 608.

Sofronova, N.V. (1995).  Teacher’s attitudes toward the use of new information

        Technologies.  Russian-Education and Society, 37(2), 5-9.

Starr, M.R., & Miheim, D.W. (1996).  Educational uses of the internet: An Exploratory

        Survey.  Educational Technology, 36(5), 19-28.

 

จัดทำโดยครูบุญธรรม กังเจริญ
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ชลบุรี
Copyright(c) 2006 Mr.Boonthum kungcharoen.All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.